GRATIS VERZENDING OP ALLE BESTELLINGEN VAN MEER DAN 50€!

Wettelijke kennisgeving

Verantwoordelijk voor de publicatie: Rugzak Wereld

Registratienummer bedrijf: 837 818 673 00019

Avenue des Champs-Elysées

Parijs, 75008, Frankrijk

Voor alle informatie over de werking van de site kunt u contact opnemen met: co*****@cx*********.com

Voorwaarden

Door deze site te gebruiken, erkent de bezoeker kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en de algemene verkoopvoorwaarden.

Rugzak Wereld spant zich naar beste vermogen in om de nauwkeurigheid en actualiteit van de op deze site gepubliceerde informatie te waarborgen en behoudt zich het recht voor de inhoud op elk moment en zonder kennisgeving te corrigeren. Toch kan Rugzak Wereld de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de op deze site ter beschikking gestelde informatie niet garanderen. Bijgevolg wijst Rugzak Wereld alle verantwoordelijkheid af voor: -een onderbreking van de site-het optreden van bugs

Voor elke onnauwkeurigheid of omissie met betrekking tot de op de site beschikbare informatie

Voor alle schade als gevolg van een frauduleuze indringing van een derde die heeft geleid tot een wijziging van de op de website ter beschikking gestelde informatie. En meer in het algemeen voor alle directe en indirecte schade, ongeacht de oorzaken, oorsprong, aard of gevolgen; en dit omvat met name de kosten die kunnen voortvloeien uit de aankoop van goederen die op de site worden voorgesteld, het verlies van winst, klanten, gegevens of elk ander verlies van immateriële goederen die kunnen voortvloeien uit de toegang van wie dan ook tot de site, van de onmogelijkheid om deze te bereiken of van het krediet dat wordt verleend aan elke informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks afkomstig is van deze laatste.

Links

De site kan links bevatten naar andere websites of andere internetbronnen. Voor zover Rugzak Wereld deze externe sites en bronnen niet kan controleren, kan Rugzak Wereld niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beschikbaarheid van deze externe sites en bronnen, noch voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of enig ander materiaal dat op of via deze externe sites of bronnen beschikbaar is. Bovendien kan Rugzak Wereld niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of verlies, bewezen of vermeend, als gevolg van of in verband met het gebruik of het feit te hebben vertrouwd op de inhoud, de goederen of de diensten die beschikbaar zijn op deze externe sites of bronnen.

Eigendomsrecht

De site en alle software die noodzakelijkerwijs in verband hiermee wordt gebruikt, kunnen vertrouwelijke informatie bevatten die wordt beschermd door de geldende wetgeving inzake intellectuele eigendom of enige andere wet. Zo zijn, tenzij anders vermeld, de intellectuele eigendomsrechten op de documenten op de site en elk van de voor deze site gecreëerde elementen het exclusieve eigendom van Rugzak Wereld, die geen enkele licentie verleent, noch enig ander recht dan het raadplegen van de site. Met name de handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten die op de site worden vermeld, zijn eigendom van de betrokken entiteiten van Rugzak Wereld. De reproductie van alle op de site gepubliceerde documenten is uitsluitend toegestaan ter informatie voor persoonlijk en privégebruik, waarbij elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden uitdrukkelijk is verboden. Het is ook verboden om de broncode te kopiëren, te wijzigen, er een afgeleid werk van te maken, te onderwerpen aan reverse engineering of op een andere manier te proberen de broncode te vinden (behalve zoals bepaald door de wet), te verkopen, toe te wijzen, in sublicentie te geven of op enigerlei wijze rechten op de software over te dragen. Evenzo is het verboden de software te wijzigen of gewijzigde versies van de software te gebruiken en in het bijzonder (zonder dat deze opsomming beperkend is) met het oog op het verkrijgen van ongeoorloofde toegang tot de dienst en de site te betreden op een andere manier dan via de interface die u daartoe door Rugzak Wereld ter beschikking is gesteld.

Gegevensverwerking en vrijheden

Alle persoonlijke informatie die de internetgebruiker aan Rugzak Wereld zou moeten doorgeven voor het gebruik van bepaalde diensten is onderworpen aan de bepalingen van de wet nr. 78-17 Informatique et Libertés van 6 januari 1978. Als zodanig beschikt de internetgebruiker over een recht van toegang, rectificatie en verwijdering van de hem/haar betreffende persoonsgegevens dat hij/zij te allen tijde kan uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: co*****@cx*********.com

Om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens, deze te wijzigen of zijn inschrijving te annuleren, kan de gebruiker ook klikken op "Mijn Account" van https://www.rugzakwereld.com. Het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens is aangegeven bij de CNIL onder het nummer 2179194 v 0.

Cookies

De website is ook ontworpen met het oog op de behoeften van de klanten. Daartoe gebruikt Rugzak Wereld navigatiecookies (d.w.z. het deponeren van sporen op de computerapparatuur van de klant). Het doel van de navigatiecookie is om uw passage op de website en op de verschillende pagina's van de website aan te geven om :

Om de persoonlijke dienstverlening aan de Klanten te verbeteren

Om het publiek van de website te meten.

Bij zijn eerste bezoek aan de website wordt de Klant geïnformeerd over het gebruik van deze tracers en over het feit dat de voortzetting van de navigatie impliceert dat hij het gebruik ervan aanvaardt. De Klant kan het gebruik ervan weigeren, met name door zijn apparatuur te configureren. Hij kan de cookies ook verwijderen in de parameters van zijn apparatuur. In geval van weigering van de tracers kan Rugzak Wereld het gebruik van alle functionaliteiten van de website niet garanderen.

Nieuwsbrieven

Onze nieuwsbrieven worden per e-mail verstuurd naar gebruikers die vragen om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief. Deze e-mails worden verzonden onder de bedrijfsnaam van Rugzak Wereld.

U kunt zich te allen tijde uitschrijven via de link onderaan elke nieuwsbrief.